raajjemv logo
2 އަހަރުގެ މަޝްރޫއުތައް
އަތޮޅު
ބަޖެޓު 19,679,119,406
މަޝްރޫޢު
1161
ބަނދަރު
64
އެއަރޕޯޓް
3
ފެނާއި ނަރުދަމާ
49
އިންޖީނުގެ
59
މަގުހެދުން
11
ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު
62
ބިންހިއްކުން
16
ހިނގަމުންދާ
285
ނިމިފައި
197
ފޮޓޯ
ރައްޔިތުންގެ އަޑު
ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް 2 އަހަރު
ކޯޑްކުރީ: ސަމާހު ރަޝީދު
ޑިޒައިންކުރީ: އިބްރާހިމް ވިޝާލް
އުފެއްދީ: ނާޒްމީ ސައީދު
ސްޕޮންސާ ކޮއްފައިވަނީ: އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން
ކޮންޓެންޓު ހުރިހާ ހައްގެއް ލިބިގެންވަނީ ރާއްޖެޓީވީ އަށް