raajjemv logo
2 އަހަރުގެ މަޝްރޫއުތައް
އަތޮޅު
ބަޖެޓު 19,679,119,406
މަޝްރޫޢު
1161
ބަނދަރު
64
އެއަރޕޯޓް
3
ފެނާއި ނަރުދަމާ
49
އިންޖީނުގެ
59
މަގުހެދުން
11
ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު
62
ބިންހިއްކުން
16
ހިނގަމުންދާ
285
ނިމިފައި
197
ރިޕޯޓު
ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ބައްރުތަކަށް ރާއްޖެ ހުޅުވާލައި، އައު އަހަރު 11 މިލިއަން ބެޑުނައިޓަށް އަމާޒު ހިފަނީ!
"ރައީސް ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް 35،000 އެނދު އިތުރުވެ މުޅިރާއްޖެ އަށް ފެތުރިގެން ދާނެ"
ރާއްޖެއިން މިފެންނަ އަމާންވެއްޓާއި ރައީސް ޞާލިޙުގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ލީޑަރޝިޕް
ކަރަންޓު އުފައްދާ ޖެނެރޭޓަރު ސެޓުތައް ރާއްޖޭގައި އެސެމްބުލްކޮށް، އެކްސްޕޯޓު ކުރާނީވެސް، ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގައި؟
ކަރަންޓުގެ އަގު މިހާރު ހެޔޮވެފައި އޮތް މިންވަރަށް ވުރެން ބޮޑު އިންސައްތަ އަކާއި ދިމާއަށް ސްޓެލްކޯ ދީލާލުން!
ދަތުރުފަތުރުގެ ވިއުގައަކުން، މުޅިރާއްޖެ ގުޅާލަދޭ މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި، 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިންވެސްޓުމަންޓަކާއެކު ފަށަނީ
އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ލިބެންފަށާ އައު ދިރުމަކީ ކޮބާ؟
ރައީސް ވިދާޅުވީ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމް ބެއްލެވުމުން ޤައުމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަންނަން ފަސޭހަފުޅު ކަމަށް!
ފޮޓޯ
ރައްޔިތުންގެ އަޑު
ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް 2 އަހަރު
ކޯޑްކުރީ: ސަމާހު ރަޝީދު
ޑިޒައިންކުރީ: އިބްރާހިމް ވިޝާލް
އުފެއްދީ: ނާޒްމީ ސައީދު
ސްޕޮންސާ ކޮއްފައިވަނީ: އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން
ކޮންޓެންޓު ހުރިހާ ހައްގެއް ލިބިގެންވަނީ ރާއްޖެޓީވީ އަށް